Loading... Please wait...

KATEGORİLER

Haber Listemiz


Apartman Yönetmeliği

Fiyat:
0.00 TL
Üretici:
Stok Durumu:
Apartman yönetmeliği , site yönetmeliği, kapıcı yönetmeliği, aparman yönetmeliği ile ilgili bilgi


Ürün Bilgileri

 

APARTMAN  KONUT KAPICILARI 2010 YÖNETMELİĞİ

 


KABUL TARİHİ : 22.02.2001

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 29/11/1994 /  No:94/6321 
 
Dayandığı Kanunun Tarihi 
 
 25/8/1971 
 No:1475 
 
Resmi Gazetenin Tarihi 
  
 31/12/1994 
 No:22158 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük çalışma süresi, hafta tatili,

 Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin ulus ve esasları düzenlemektir. 

Tanımlar 


Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;
Kapıcı: Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut kapıcıları, 
İşveren: Konutun maliki veya ortakları, 
Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişi, 
İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümü anlamında kullanılmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Yöneticinin yetki, görev ve sorumlulukları 
Madde 3 - Konut yöneticisi, kişisel kusurundan doğanlar dışındaki mali sorumluluklar işverene ait olmak üzere, İş Kanunu ve bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir. 

Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşuluyla ilgili kanunlar ve varsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kapıcıyla hizmet sözleşmesi yapmak ve hizmet sözleşmesini feshetmek, 
b) Kaloriferli konutlarda, kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak, 
c) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmeden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek ve sigorta primlerin zamanında yatırmak, 
d) Kapıcıya işin gerektirdiği her türlü araç-gereç,koruyucu malzeme ve iş elbisesi vermek, 
e) Konut tesisatının özellikleri ve kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi kapıcıya vermek,düzenli bakımının teknik özelliklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak, 
g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konutun girişine asmak,
h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak, 

Kapıcının görev ve sorumlukları 
Madde 4 - Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek, 
b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak, 
c) Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak, 
d) Binanın dış merdivenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arındırmak, temiz tutmak, 
e) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek, 
f) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak, 
g) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçeyi sulamak,
h) Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hizmet Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları 

Hizmet sözleşmesi 
Madde 5 - Kapıcı ile yapılan hizmet sözleşmesinde: 
İşverenin adı ve adresi, 
Kapıcının kimliği, 
İşyerinin adresi, 
Kapıcının işe başlama tarihi, 
Kapıcının yapacağı işler, 
Ücret ödeme şekli ve zamanı, 
İş süresi ve ara dinlenmesi, 
Varsa özel hükümler, 
Düzenleme tarihi ve tarafların imzası, 
hususlarının bulunması gerekir. 

Yazılı hizmet sözleşmesi yapılmaması halinde, kapıcıya işvereni ve yöneticinin kimliğini gösteren, çalışma koşullarını ve görevlerini belirten imzalı bir belge verilir. 

İş süresi ve ara dinlenmesi 
Madde 6 - Kapıcıların iş süresi haftada en çok 45 saattir. İş süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. 
Ara dinlenmesi, işin niteliğine göre en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi yarım saatten az olamaz. 
Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz. 
Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları dikkate alınarak değiştirilebilir. 

Ücret ödemesi 
Madde 7 - Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenirken ücret hesap pusulası verilir. Ücret en geç ayda bir ödenir. 

Hafta tatili 
Madde 8 - Kapıcı, İş Kanunu hükümlerine göre hafta tatilini kullanır. 

Genel tatil ve ücreti 
Madde 9 - 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan genel tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir. 
Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanunu'nun 42 nci maddesine uygun olarak ödenir. 

Yıllık ücretli izin 
Madde 10 - Kapıcıya, İş Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır. 

Geçici kapıcı 
Madde 11 - Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir. 
Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kapıcı Konutu 

Kapıcı konutu ve tahliyesi 
Madde 12 - Kapıcı konutu 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olmalıdır.
Kapıcı konutu için kira istenemez. 
Kapıcının su ve elektrik giderleri ile ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir. 
Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda hizmet veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır. 

Yürürlük 
Madde 13 - 1475 sayılı İş Kanunu'nun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 


Halen Binanızda Görüntülü Diafon ve Konuşma Sistemi Yokmu ! 

Binanızda Kaç Defa Hırsızlık oldu ? Beklemeyin Güvenlik Kamera Ürünlerimizle tanışın !


Görüntülü Diafon Sistemleri için TIKLAYIN !!! Sensörcvf.jpg 

Görüntülü Diafon, Apartman Hareket Sensörü, Kartlı Geçiş ve Güvenlik Kamera ürünlerimizle ilgili

APARTMAN KURALLARI

Sayın Apartman ve Site Sakinleri,

Komşuluk çatısı altında bir arada yasamak, her daire sakini için önemli olan kuralların düzenlenmesiyle

saglanabilir. Ancak tüm sakinler aynısekilde iyi bir ortak yasam için çaba gösterdiklerinde apartman ve

dairenin gerçek bir yuva olabilecegi fikrimize katılıyorsunuzdur. Lütfen takiben sunulan maddeleri, sizin ve

komsularımızın davranıs biçimini belirleyen ve sınırlayan birer yöntem olarak kabul edin. 2010 Apartman Yönetmeliği


 

1. Rahatsızlık verebilecek gürültülere neden olmaktan kaçının. Özellikle de yasal olarak korunan

gece saatleri (22.00 – 06.00) ve dinlenme saatleri (is günleri 06.00 – 07.00 ve 20.00 – 22.00 ve genel

olarak Pazar günleri ve tatil günleri) arasında ve  Öglen, dinlenme zamanı 13.00 – 15.00 saatleri arası

olarak belirlenmistir.

 

2. Dairelerde müzik çalma süresi günde en fazla bir saat olup 20.00 – 09.00 ve 13.00 – 15.00

arasında yapılmamalıdır. Bu kuralların dikkate alınması ve gerektiginde komsulardan izin istemenin

icap ettigi bilinmelidir. Davul, elektronik gitar ve gayda vb. yüksek sesli çalgılar, evde çalınabilecek

türde enstrümanlardan olmayıp diger apartman sakinlerinin haklarına riayet etmek adına apartman

dairelerinde çalınmalarına izin verilememektedir.

 

3. Ailenizle birlikte, apartmanı, tesisi ve diger donatımları itinalı kullanarak tüm yasam alanımızın her

daim bakımlı görünmesine katkıda bulunabilirsiniz.

 

4. Apartman temizligi için apartman sahibi genellikle bir temizlik sirketi görevlendirmektedir. Temizlik

üçüncü kisilere devredilmediyse veya baska sekilde çözülmediyse sırayla apartman sakinleri

tarafından yapılmalıdır. Bina girisleri, koridorlar, bodrum ve donatımlar düzenli olarak temizlenmelidir.

Lütfen her zaman uygun temizlik maddelerini kullanınız. Temizligin talimatlara uygun olarak

yapılmasıiçin belirtilen alanların düzenli olarak iyice havalandırılmasıgerekmektedir.

 

5. Size ayrılan tavan aralıgıveya bodrum çöplük olarak degil, depo olarak kullanılmalı ve yine düzenli

olarak temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. Bodrum bölgesinin “nemli bir ortam” oldugu ve sadece

kısıtlı süre stok tutmaya uygun oldugu açıkça belirtilmistir.

 

6. Her türlü çöp, (kül, süprüntü, şişe, teneke kutu, mutfak çöpü vs.) sadece öngörülen çöp bidonlarına

dökülmelidir, tuvalet klozetine veya gidere bosaltılması kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde yemek artıkları

gibi maddeler,hayvan beslemek için camdan atılmamalıdır. Örnegin, güvercinlerin bir apartmanı

büyük ölçüde kirletebileceklerini ve yerde kalan yemek artıklarının fare ve diger hasaratları çektigini

lütfen unutmayınız. Haşarat gördügünüzde derhal apartman görevlisini bilgilendirmenizi rica ederiz.

 

7. Özel çöpleri (büyük çöpler) büyük çöp toplama günü gelene kadar kilerinizde veya bodrumunuzda

stoklamanız gerekmektedir. Ancak, yangına yol açabilecek veya kolay yancı esyaları depolamayın ve

her zaman, diger konularla ilişkili olarak da yangın önleme talimatlarını dikkate alın. Mobiletler de bu

kapsamdadır, unutmayınız.

 

8. Özellikle bisikletler, bebek arabaları veya oyuncaklar gibi büyük nesnelerin engel teskil edebilecek

sekilde bırakılmaması gerekmektedir. Bu gibi esyaları yürüyüs alanına, binanın merdivenlerine,

koridora veya kiler ile bodrum koridoruna bırakmayınız. Toplu alanlar buna müsait degilse, böyle

esyalarınızı size kiralanan alanlara (daire, kiler veya tavan aralıgı) bırakınız.2010 Apartman Yönetmeliği

 

9. Lütfen, yabancıların binanıza girmelerine engel olunuz. Kiler, tavan aralıgı ve avlu kapıları her

zaman kapalı tutulmalıdır. Ayrıca merdiven dairesindeki, kilerdeki ve tavan aralıgındaki pencereler

geceleri, fırtınalı ve yagmurlu havalarda ve soguk mevsimlerde (donun hasara neden olmasını

önlemek için) kapalı tutulmalıdır.

 

10. Mevcut çamasır yıkama ve kurutma mekanları veya diger ortak alanlar tüm kiracılar tarafından aynı

zamanda kullanılamamaktadır. Bunun için bir kullanım düzenlemesine uyulmalıdır. Komsularınızın

kullanımına ve kendi kullanımınıza sürekli hazır olabilmeleri için tüm cihazları ve ekipmanları lütfen

özenle kullanınız. Lütfen çamasır kurutmak için geçerli olan kuralları da dikkate alınız. “Küçük

çamasırlarınızı” kurutmak için istisnai olarak ortak çamasır kurutma mekanını kullanmayarak bunları

balkonunuza asacak olursanız, çamasırları lütfen balkon korkulugunu asmayacak sekilde asınız.

 

11. Genel düzenlemeler ve güvenlik düzenlemeleri baglamında asagıdaki hususlara

uyulmasızorunludur: Tüm resmi talimatlar (özellikle de emniyet ve inzibat müdürlügü tarafından

belirlenenler) apartman düzenlemesinde yer almasa bile sakinler tarafından dikkate alınacaktır. Kilere,

tavan aralıgına ve benzeri mekanlara mum ile girilmemelidir. Yangınları önlemek amacıyla,

paketleme malzemeleri, kagıt ve gazete tomarları, yataklar, hasır çuvalları, büyük gıda stokları gibi

kolay alev alan nesneler kilere ve tavan aralarına koyulmamalıdır.

 

12. Apartman Daire sahibi yapısal degisiklik yapma isteginize açıktır ancak bu gibi degisiklikler daire sahibinin

onayını gerektirmektedir.

Daire sahibinden onay alındıgı durumlarda asagıdaki hususların dikkate alınması gerekir:

Nakliye ve hizmetlerden dogan masrafları kiracı karsılayacaktır. Alınan onaydan sonra yapılacak olan

çalısmalar, teknik kurallara uygun olarak bir uzman tarafından yapılacaktır. Çalısmalardan dogan

hasarlardan ve daha sonra bu çalısmaların etkisiyle meydana gelecek olan hasarlardan kiracı

sorumludur. Kiracı, onaydan sonra daire sahibinden masraf tazmini, deger iyilestirmesi veya kira

tenzilatı talep edemez. Daireyi bosaltırken – hangi nedenden ötürü olursa olsun – kiracı, masrafları

karsılamak suretiyle daireyi eski haline getirecektir. Sartlara uyulmaması, bina veya sakinlerin tehlike

altına girmesi, ev arkadaslarının veya komsuların rahatsız edilmesi ya da herhangi baska sekilde

anlasmasızlıkların dogmasıdurumunda onay iptal edilebilir.

 

13. Bu apartman kuralları sizinle imzalanan kira sözlesmesinin bir parçasıdır. Apartman görevlisinin

görevlerinden biri, tüm sakinlerin huzuru için bu kurallara uyulmasına saglamaktır. Lütfen

sözlesmenize uygun davranarak, çesitli sorumlulukları olan apartman görevlisine bu görevlerini

yerine getirirken yardımcı olunuz.

 

14. kurallarına uyulmaması veya bunların dikkate alınmaması sonucunda dogan tüm

hasarlardan ve ihbar zorunluluguna uyulmamasından dogan tüm zararlardan apartman sakini 2010 Apartman Yönetmeliği

sorumlu tutulacaktır.

 

 

 

 

 

www.aractakipsistemleriaks.com, www.turuncugrup.com.tr, www.aractakipsistemi.co, www.daimaledliisildak.com,

www.goruntulusistem.com, www.turuncugecis.com,


 

İLLER; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

İSTANBUL İLÇELER;  Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar,Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy,Esenler,Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy,Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyliği, Sultanğazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER;  Alışveriş ,Ağaç Ürünleri, Basın Yayın, Bilim ve Teknoloji ,Cam ,Denizcilik , Ekonomi , Elektronik , Emlak , Enerji , Eğitim , Giyim , Holdingler , Isıtma Soğutma , Kağıt Sanayi , Maden , Metal Sanayi , Mobilya Sanayi , Otomotiv Sanayi , Sanat Kültür , Seramik , Spor , Telekomünikasyon , Turizm Seyahat , Yiyecek Sektörü , İhracat , İnşaat , Ambalaj Sanayi , Bahçe ve Çicek , Bilgisayar Yazılım , Boya Sanayi , Deri , Dekorasyon , Elektrik Elektronik Sanayi , Endüstriyel , Fuar Organizasyon , Güvenlik , Gıda Sanayi , Kimya Sanayi , Lojistik , Makine Sanayi , Organizasyon , Oyun Oyuncak , Plastik Sanayi , Sağlık , Takı ve Mücevherat , Tekstil , Temizlik , İmalat , İthalat.Kategoriye Göre Benzer Ürünler


Yorumunuzu yazın

Kullanıcı Yorumları

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. İlk yorum yapan siz olun!

İstek Listeme Ekle

Aşağıdaki İSTEK LİSTEME EKLE butonunu tıklayarak " Apartman Yönetmeliği " ürününü istek listenize ekleyebilirsiniz.

Son İnceledikleriniz
Güvenlik Kameraları, Goruntulu sistem, Turuncu Grup, Arac Takip Sistemi
araç takip sistemleri, araç takip, araç takip sistemi, araç takip sistemi fiyatları, araba takip, ki?i takip